GIGASEPT® INSTRU AF

2 L; 5L

Dezinficijens za medicinske instrumente, bez aldehida

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o medicinskom sredstvu,  a o rizicima i nuspojavama pitajte svog ljekara ili farmaceuta

Gigasept instru AF služi za istovremenu dezinfekciju i čišćenje termostabilnih i termolabilnih instrumenata svih vrsta (osim fleksibilnih endoskopa). Posebno je pogodan za primjenu kod ultrazvučnog čišćenja medicinskih proizvoda.

Dodati u hladnom vodom prema predviđenim koncentracijama, npr. u
slučaju pripreme jednog litra 3 %-tne radne otopine doda se 30 ml koncentrata na 970 ml vode. Staviti instrumente  u otopinu tako da im je površina potpuno uronjena i da je zrak uklonjen iz svih šupljih dijelova. Nakon isteka preporučenog vremena kontakta instrumente temeljno isprati vodom. Radna otopina djelotvorna je tokom 7 dana. U slučaju vidljive jače zagađenosti, češće zamijenite otopinu. Ne smije se prekoračiti preporučeno vrijeme kontakta i koncentracija. Nije pogodan za završnu dezinfekciju semikritičkih i kritičkih medicinskih proizvoda!

OPASNOST: H302 Štetno ako se proguta; H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka; H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponovljene izloženosti ukoliko se proguta; H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš; P260 Ne udisati pare; P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš; P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P301+P310+P330 AKO SE PROGUTA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika. Isprati usta. P305+P351+P338+P310 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. Spremnik držati čvrsto zatvoren. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i sunčeva svjetla. Čuvati u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi.

100 g otopine sadrži aktivne tvari: 15,6 g kokospropilen-diaminguanidin diacetat, 35 g fenoksipropanol, 2,5 g benzalkonij klorid. Označavanje sukladno VO (EC) 648/2004: 5 -15 % neionski tenzidi, mirisi. Ostali sastojci: otapalo, regulatori pH, N-dodecilpropan-1,3-diamin, inhibitori korozije, bojila

Gigasept AF je bez aldehida, a na bazi je kvarternih amonijevih spojeva. Istovremeno čisti i dezinficira, te daje svjež i ugodan miris. Učinkovit  je protiv bakterija (uključujući TBC), gljivica,  virusa (HBV, HIV) , te mu je ispitana djelotvornost prema Europskim Normama. Vijek radne otopine je 7 dana.

Europske norme: baktericid (EN13727,EN 14561), tuberkulocid/mikobaktericid (EN14348, EN14563), fungicid (EN13624,EN14562), virucid (DVV/RKI)


Ne. gigasept AF je dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju svih vrsta instrumenata osim fleksibilnih endoskopa. 
Gigasept instru AF ne sadrži formaldehid niti aldehid , nego sadrži kvarterne amonijeve spojeve, koji u kombinaciji s derivatom gvanidina i aromatskih alkohola pokazuju sinergistički antimikrobni učinak, i ima izvrsne sposobnosti čišćenja. Sufiks u nazivu "AF" je skraćenica engleskog izričaja "Aldehide Free" što znači "bez aldehida".