ROTASEPT®

2L

Dezinficijens spreman za upotrebu namijenjen reprocesiranju rotacijskih preciznih instrumenata.

Rotasept je namijenjen za ručnu dezinfekciju i čišćenje svrdala, rezača, dijamantnih brusilica i drugih rotacijskih preciznih instrumenata. Zbog njegove izvrsne kompatibilnosti s materijalima i opsežne učinkovitosti, pruža sva važna svojstva proizvoda za reprocesiranje rotacijskih preciznih instrumenata.
 

Rotasept otopina koristi se nerazrijeđena. Kako bi se izbjeglo sušenje nečistoće, instrumente odmah nakon upotrebe uroniti u otopinu. Ne smije se miješati s drugim sredstvima za čišćenje. Ne ispirati vodom nakon dezinfekcije zbog mogućnosti korozije, nego pomoću pincete instrumente izvaditi iz otopine, položiti na staničevinu i ostaviti da se suše. Tvrdokorne nečistoće prije dezinfekcije treba iščetkati.

OPASNOST: H290 Može nagrizati metale. H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. P280 Nosite zaštitne rukavice/ zaštitu za oči. P301+P330+P331 AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. P305+P351+P338+P310 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P501 Sadržaj/ spremnik predati ovlaštenom pogonu za zbrinjavanje otpada.
Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. Zaštititi od hladnoće, toplote i sunčeve svjetlosti. Skladištiti na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku.

100 g otopine sadrži: 1.6 g kalij-hidroksida, 10 g 2-propanola, 0.1 g 2-etil heksanola.

Skraćeno vrijeme kontakta u ultrazvučnoj kupelji. Sprečava koroziju. Bez aldehida. Ima i virucidno djelovanje.

Europske norme testiranja: baktericid (EN13727, EN14561, VAH), mikobaktericid (EN14348, EN14563, VAH), levurocid (EN13624, EN14562, VAH), virucid (EN14476).