MIKROZID® AF OTOPINA

250 ml, 1 L

Brzodjelujući alkoholni dezinficijens za medicinske uređaje i površine

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o medicinskom sredstvu,  a o rizicima i nuspojavama pitajte svog ljekara ili farmaceuta

Mikrozid AF otopina je gotova otopina na bazi alkohola za dezinfekciju i čišćenje medicinskih uređaja i svih vrsta površina, kada je potrebno kratko vrijeme kontakta (operacijski stolovi i obližnje radne površine, površine medicinske opreme, ležajevi za pregled, jedinice za liječenje bolesnika).

Nerazrijeđenu otopinu raspršite na predviđenu površinu, prebrišite i ostavite da djeluje. Osigurajte potpuno vlaženje željenog područja i održavajte ga tijekom cijelog postupka. Raspršiti najviše 50 ml/m2. Prije dezinfekcije provjerite jesu li uklonjene sva vidljiva onečišćenja. Otopinu ne smijete primijeniti na materijalima osjetljivim na alkohol, npr. na akrilno staklo. Nije pogodna za dezinfekciju invazivnih medicinskih proizvoda.

H226 zapaljiva tekućina i para; H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka; H336 Može izazvati pospanost i vrtoglavicu; P102 Čuvati izvan dohvata djece; P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti; P261 Izbjegavati udisanje pare/aerosola P271 Rabiti samo na otvorenom  ili u dobro prozračenom prostoru P280 Nositi zaštitne rukavice (HRN EN374)/zaštitu za oči; P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestane, zatražiti savjet/pomoć liječnika. Posebne mjere opreza: Spremnik držati čvrsto zatvoren. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i sunčeva svjetla. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Potpuno ispražnjen spremnik odložiti za reciklažu. Ostatke proizvoda zbrinuti prema EWC (European Waste Code). Primijeniti na manjim površinama.

100 g otopine sadrži sljedeće djelatne tvari: 25 g etanol (94%) i 35 g propan-1-ol.

Mikrozid AF otopina ima široko biocidno djelovanje u najkraćem mogućem roku. Spremna je za upotrebu, brzo se suši i ne ostavlja mrlje. Ne sadrži aldehide. Baktericid (uključujući Tb), fungicid, virucid (HIV, HCV, Hepatitis B virus, adenovirus, rotavirus, papovavirus, poliovirus).

Europske norme testiranja: baktericid, EN 14348 tuberkulocid, EN 14348 mikobaktericid; fungicid, virucid, EN 14476 norovirus. Certifikat: VAH. IHO propisi.